Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden staan ook beschreven in het Huishoudelijke Reglement Arnhemse Zwem- & Poloclub “Neptunus”.

Artikel 1 – Algemene Bepalingen

 1. De vereniging genaamd Arnhemse Zwem- & Poloclub “Neptunus”, hierna te noemen “de vereni­ging” is bij notariële akte opgericht op 22 juli 1912 en is gevestigd te Arnhem.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze (laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw) zijn vastgesteld bij notariële akte op 23 december 1996.
 3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer V40120060.
 5. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.)

Artikel 2 – Leden

 1. De vereniging bestaat uit:
  – Pupillen
  – Junioren
  – Senioren
  – Leden van verdienste
  – Ereleden
 2. Pupillen zijn die leden die op 1 januari van het desbetreffende boekjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Junioren zijn die leden die op 1 januari van het desbetreffende boekjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Senioren zijn leden die op 1 januari van het desbetreffende boekjaar de leeftijd hebben van 16 jaar of ouder zijn.

Artikel 3 – Leden van verdienste en ereleden

 1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten tegenover de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd.
  Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich tegenover de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
  Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
  Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “ere­voorzitter” is verleend.
 3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4 – Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de ALV vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 5 – Het Lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen:
  naam, voorletters, voorna(a)m(en), roepnaam, adres, postcode en woonplaats, geboor­tedatum, geslacht, tele­foonnummer, e-mailadres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren lid van is geweest.
  Voor leden onder de 18 jaar dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.
 2. De inschrijfgelden van leden worden door de ALV vastge­steld. Deze kosten dienen bij de definitieve aanneming te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging zijn toegelaten, worden aangemeld bij de K.N.Z.B..
 4. Heeft hij/zij binnen de door het bestuur vastgestelde termijn van 2 maanden niet aan de verplichtingen voldaan dan vervalt het lidmaatschap.
  Indien hij/zij van de diensten van de vereniging gebruik heeft gemaakt tijdens het aspirant lidmaatschap, dan dient hij/zij zijn financiële verplichtingen na te komen. Restitutie van inschrijfgelden kan nimmer geschieden.

Artikel 6 – Het Beëindigen van het Lidmaatschap

 1. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris van de vereniging.
  (een email waarop een bevestiging is ontvangen van de secretaris van de vereniging wordt hieraan gelijkgesteld)
 2. Startvergunninghouders kunnen hun lidmaatschap alleen per 30 juni opzeggen.
 3. Niet startvergunninghouders kunnen het lidmaatschap beëindigen per 30 juni en 31 december.
 4. Leden elementair zwemmen kunnen hun lidmaatschap ook opzeggen na het behalen van een zwemdiploma.
 5. Het beëindigen van de automatische incasso is geen wijze waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd. Na reglementaire opzegging wordt de automatische incasso stopgezet.

Artikel 7 – Aanneming van Leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris of namens het bestuur genomen.
  De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubor­gaan.
  Binnen 14 dagen na deze bekendma­king kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwij­zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrifte­lijk mede­deling gedaan aan de aan­vrager, onder vermelding van de beroeps­procedu­re.
  Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorge­legd.

Artikel 8 – Rechten en Plichten van Leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 8 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan lessen, trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur of anderen niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
  Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het be­stuur binnen twee weken schriftelijk in kennis te stellen van de verandering van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer en/of bankrekeningnummer.
 7. Zij hebben de plicht tot het betalen van de contribu­tie door middel van een automatische incasso.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de K.N.Z.B..

Artikel 9 – Tuchtrecht en -straffen

Tuchtrecht kan worden gesproken door de waterpolocommissie en door de commissies van  wedstrijdzwemmen en de masters over personen binnen het werkgebied van de betreffende commissie.

De volgende regels dienen in acht genomen te worden:

 1. De commissie dient in vergadering bijeen te zijn om het gebeurde te bespreken.
 2. De commissie dient het betreffende lid te horen.
 3. Daarna kan de commissie oordeel vormen en de strafmaat bepalen.
  Alvorens dit aan het lid mede te delen dient de beslissing schriftelijk aan de secretaris van de   vereniging te worden meegedeeld. Het bestuur reageert binnen 3 werkdagen, waarna de commissie bevoegd is de straf uit te spreken.
  Beroep van het beschuldigde lid tegen de straf van de commissie kan bij het bestuur. De uitspraak van het bestuur is bindend. Tijdens de beroepstermijn wordt de straf opgeschort.
  Het bestuur beslist over beroepszaken na commissie en betreffend lid gehoord te hebben.
 4. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 5. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.Z.B., dienen door de leden zelf te worden betaald.
 6. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de K.N.Z.B. wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 7. Het bestuur is bevoegd om een opgelegde schorsing of tuchtrechterlijke boete in te trekken indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Artikel 10 – Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste twee leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
  a. de algemene leiding van zaken.
  b. de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten.
  c. het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten.
  d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus.
  Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen kan zowel schriftelijk als mondeling worden gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden.
  Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.

Artikel 11 – Het Dagelijks Bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  – Leidt de vereniging.
  – Leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen.
  – Coördineert bestuurstaken.
  – Blijft op de hoogte van de gang van zaken.
  – Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
  – Onderhoudt contacten met externen.
  – Draagt (in overleg) zorg voor aanvulling van het bestuurlijk kader.
  – Houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van Statuten en huishoudelijk reglement.
  – Stemt ontwikkelingen af op de organisatie van de vereniging.
 3. Taken van de secretaris:
  – Verzorgt de ledenadministratie.
  – Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.
  – Notuleert bij deze vergaderingen.
  – Stelt in overleg met betrokkenen het jaarverslag op.
  – Distribueert inkomende en uitgaande post.
  – Draagt zorg voor archivering en beheert het archief.
 4. Taken van de penningmeester:
  – Beheert de geldmiddelen.
  – Verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven.
  – Draagt zorg voor inning van gelden, contributies, donaties, sponsoren enz.
  – Verzorgt de jaarstukken.
  – Stelt de ontwerpbegroting op en legt deze voor aan het bestuur en de Algemene vergadering.
  – Begeleiden en beheren van de financiën van de commissie(s).

Artikel 12 – Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af. Voor het dagelijks bestuur geschiedt dit volgens onderstaand rooster.
  1e jaar: voorzitter
  2e jaar: secretaris
  3e jaar: penningmeester
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
  In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 13 – Kascommissie

 1. Conform artikel 16 lid 3 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om het bestuur te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
 5. De algemene ledenvergadering verleent aan het bestuur toestemming om gedurende de eerste vier maanden van het boekjaar uitgaven te doen.

Artikel 14 – Overige Comissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het (afde­lings)bestuur, de (afde­lings)vergade­ring en de com­missies.
 2. Er zijn in principe zes vaste commissies, te weten:
  1. Commissie wedstrijdzwemmen
  2. Waterpolocommissie
  3. Commissie elementair zwemmen
  4. Masters
  5. Activiteitencommissie
  6. Communicatiecommissie (w.o. redactie clubblad en website)
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.
 5. Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald. De rapportage geschiedt volgens door het bestuur vastgelegde richtlijnen.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.
 8. Een commissie dient voor 1 november van enig jaar een begroting in te dienen voor het daarop volgende jaar. Zij geven een overzicht van de door hen vast te stellen activiteiten met vermelding van baten en lasten. De begroting eenmaal vastgesteld door het bestuur van de vereniging en later als zodanig geaccepteerd door de Algemene vergadering, is bindend voor de commissie.
  Indien enige commissie tussentijds wijziging wil van het toegewezen budget, dan dient de betreffende commissie vroegtijdig schriftelijk en met redenen omkleed het verzoek daartoe aan het bestuur. Het bestuur doet hierover uitspraak, welke bindend is voor de commissie.

Artikel 15 – Contributie

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie d.m.v. een automatische incasso, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie verschuldigd volgens artikel 6.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Artikel 16 – Lidmaatschapskaart elementair zwemmen

 1. Nadat de contributie en het inschrijfgeld zijn voldaan, wordt het nieuwe lid of diens vertegenwoordiger een lidmaatschapskaart ter hand gesteld. Deze kaart geeft recht op zwemles op het overeengekomen lesuur volgens het lesrooster.
 2. De contributiekaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. De lidmaatschapskaart dient op verzoek bij de entree van de zwemuren in de zwembaden aan de dienstdoende hal dienst functionaris of uurcoördinator te worden getoond.
 4. Bij wijziging van zwemuur en –dag dient de lidmaatschapskaart gemuteerd te worden. Deze kaart wordt dan door het lid aan de hal dienst functionaris van de betreffende (nieuwe) dag aangeboden.
 5. Bij verlies van de lidmaatschapskaart, kan het lid of diens vertegenwoordiger een duplicaat aanvragen bij de ledenadministratie of hal dienst functionaris, welke kaart dan tegen een betaling van een door de ALV vastgesteld bedrag kan worden verkregen.

Artikel 17 – Kostenvergoedingen

 1. Het bestuur is bevoegd om aan de leden kosten te vergoeden, zulks volgens jaarlijks vast te stellen normen en voorwaarden.
 2. De kosten moeten schriftelijk bij de penningmeester worden gedeclareerd in het jaar waarin zij zijn gemaakt.
 3. Voor het volgen van cursussen en opleidingen is toestemming vereist van het bestuur.
 4. Afhankelijk van de hoogte van de studiekosten kan de volgende regeling worden overeengekomen met de cursist:
  – De cursist betaalt 50% van de totale studiekosten, de vereniging het overige gedeelte.
  – Na het behalen van het diploma betaalt de vereniging elk jaar 1/3 van de door de cursist betaalde studiekosten terug.
  – Bij vertrek binnen drie jaar na het behalen van het diploma kan het bestuur (een gedeelte van) de studiekosten terugvorderen.

Artikel 18 – Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

Artikel 19 – Wedstrijden

 1. De spelers of zwemmers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler of zwemmer verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan het wedstrijdsecretariaat, de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 3. De spelers of zwemmers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de coach of aanvoer­der en de leider.
 4. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de K.N.Z.B. toestem­ming is verleend.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.Z.B. kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. De vereniging is aansprakelijk voor gedragingen van (kader)leden en vrijwilligers tegenover derden. De vereniging vergoedt de schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij het (kader)lid of vrijwilliger. In dat geval wordt de schade op het (kader)lid of vrijwilliger verhaald.

Artikel 21 – Respresentatie

 1. Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
  a. huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap van een lid;
  b. adoptie/geboorte van een zoon/dochter van een lid;
  c. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur;
  d. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie­ken­huis;
  e. bij overlijden van een lid, zijn/haar partner, echtgeno(o)t(e) of kind;
  f. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
  g. bij het 12½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
  h. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.
 2. Onder lid (zie artikel 2) wordt hier tevens verstaan: kaderleden.

Artikel 22 – Communicatieprotocol

Indien de vereniging of haar organen iets te melden hebben of leden door de pers worden benaderd dan wordt als volgt gehandeld:

 1. De commissie zoekt zelf contact met de pers. Dit kan gebeuren door een van de commissieleden met goedkeuring van de overige commissieleden. Het bestuur ontvangt een afschrift indien de perscontacten schriftelijk zijn (bijvoorbeeld via fax of e-mail).
 2. Betreft het een bestuursaangelegenheid dan kan alleen het dagelijks bestuur hierover de pers te woord staan en wel in volgorde: voorzitter, secretaris, penningmeester.
 3. Worden leden door de pers benaderd dan dient dit contact altijd doorgesluisd te worden naar het dagelijks bestuur. Het bestuur kan dan oordelen of zij de zaak afhandelt of doorspeelt naar de contactpersonen c.q. voorzitters van een van de commissies.

Artikel 23 – Het clubblad

‘De Drietand’ is het officiële orgaan van de vereniging. Naast een papieren versie mag ook een digitale versie worden gekozen, die geplaatst wordt op de website van de vereniging.

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen. De communicatiecommissie is verant­woorde­lijk voor het samenstel­len, verschijnen en verspreiden van het club­blad en/of publicatie op de website.

Artikel 24 – Sponsoring

 1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
 2. Sponsoring aan derden is uitgesloten.

Artikel 25 – Stemmingen

 1. Een in een Algemene vergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het desbetreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk of ondubbelzinnig blijkt.
 2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden of machtigingen aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.
 3. Stemrecht hebben leden en kaderleden. Kaderleden hebben alleen stemrecht mits zij als zodanig zijn geregistreerd. Junior leden hebben één stem en ieder lid en kaderlid vijf stemmen.

Artikel 26 – Huisstijl

De stijlkenmerken van de huisstijl zijn vast kleurgebruik, vast lettertype en specifiek beeldgebruik. Hieraan zijn de volgende richtlijnen verbonden.

 1. Het beeldmerk (logo) wordt horizontaal en in de rechterbovenhoek geplaatst.
 2. De grootte van het beeldmerk – bij gebruik op A4-papier (210 X 297 mm) – bedraagt 4 bij 3 cm. Bij afwijkende formaten is het formaat van het beeldmerk vrij maar dient zich in redelijkheid te verhouden tot het productformaat.
 3. De kleurstelling van het beeldmerk is Pantone blue 072.
 4. Het standaard lettertype is Verdana.
 5. Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de huisstijl.

Artikel 27 – Preventief beleid

Artikel 27A – Vertrouwenspersoon en klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie
 1. Leden die zijn geconfronteerd met seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie naar ras, geslacht of geaardheid biedt het bestuur de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
 2. Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon, een eerste aanspreekpunt voor leden die met seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie worden geconfronteerd.
 3. Het bestuur stelt een uitvoeringsregeling vast.
Artikel 27B – Verklaring omtrent het gedrag
 1. Bestuurs- en kaderleden dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) in te leveren.
 2. Stagiaires en andere direct betrokkenen aan het bad dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) in te leveren.
Artikel 27C – Gedragsregels en aannamebeleid
 1. De vereniging stelt gedragsregels vast voor haar kaderleden en vrijwilligers zoals trainers, instructeurs en begeleiders.
 2. De vereniging stelt een aannamebeleid vast voor haar kaderleden en vrijwilligers.

Artikel 28 – Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijke reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan en/of op de website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijke reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijke reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 29 – Orde

 1. Alle leden moeten daar, waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen.
 2. Leden die zich wanordelijk gedragen kunnen in de vergaderzaal of zwembad(terrein) door de voorzitter of bij diens afwezigheid door elk bestuurslid, trainer, begeleider en/of coördinator het verblijf aldaar worden ontzegd.
 3. Leden mogen vereniging niet in diskrediet brengen.

Artikel 30 – Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement c.q. de statuten niet voorziet beslist na overleg, het bestuur.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen van het clubblad en/of na publicatie op de website waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

Dit huishoudelijk reglement wordt in de algemene vergadering van de vereniging de dato 26-04-2021 opnieuw vastgesteld.

Namens het bestuur van de vereniging,

De voorzitter:

Mw. D. Kortschot

De secretaris:

Mw. S. Veldhuis