Privacy Verklaring

Privacy Statement – A.Z. & P.C. “Neptunus”

Uw privacy is van het grootste belang voor Neptunus Arnhem. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen.

Neptunus Arnhem, met als correspondentieadres Heirweg 56, 6852CK te Huissen, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De verwerking is vrijgesteld van melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bent u lid van een vereniging die lid is van de zwembond, dan wordt gebruik gemaakt van een digitaal vereniging leden-administratiepakket dat met de administratie van de KNZB wordt gesynchroniseerd.

De persoonsgegevens omvatten:

 • naam
 • roepnaam
 • voorletters
 • geslacht
 • huisadres met postcode en woonplaats
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • telefoonnummer
 • e-mail adres
 • kwalificaties van de arbitrerend- en technisch kader en de zwemsport-activiteit of zwemsport-activiteiten waaraan wordt deelgenomen.

Van leszwemmers worden eerder genoemde persoonsgegevens ook gebruikt voor het leerlingvolgsysteem PlanPlan.

Bent u contributieplichtig dan worden ook bankgegevens verzameld voor het innen van inschrijfgeld, contributies en overige betalingen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

Uw gegevens worden gebruikt om het aantal en het verloop van leden van de vereniging vast te kunnen stellen. Uw gegevens worden eveneens gebruikt voor de uitoefening van de activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot:

 • uw deelname aan activiteiten zoals wedstrijden en competities
 • onderzoeksdoeleinden
 • subsidieverzoeken
 • voor informatievoorziening in het verlengde van de zwemsport-activiteiten van de eventueel in samenwerking met derden.
 • overige activiteiten die de zwemsport in de ruimste zin des woords bevorderen.
 • voor de gerichte uitvoering van marketing- of wervingsactiviteiten door de vereniging, indien het lid daartoe toestemming heeft gegeven bij inschrijving.
 • het innen van openstaande vorderingen voor zover het een persoonlijk lidmaatschap betreft.

Uw gegevens worden eveneens gebruikt om via de zwembond te kunnen verstrekken aan NOC*NSF in het kader van KISS: de centrale databank van het ‘Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport’ (KISS) van NOC*NSF.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Neptunus Arnhem verstrekt met behulp van het ledenadministratiepakket aan de KNZB de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • voorletters
 • geboortedatum
 • geslacht
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • de begin- en einddatum van het lidmaatschap van de KNZB

De KNZB  verwerkt deze gegevens voor:

a. het jaarlijks vaststellen van het exacte aantal leden om het aantal uit te brengen stemmen tijdens de ALV van de KNZB in de algemene vergadering van NOC*NSF te kunnen bepalen.

b. het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de strategie op het gebied van sportdeelname vraagstukken.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Cookies

De site van Neptunus Arnhem maakt beperkt gebruikt van cookies.
Voor meer informatie, kijk op de pagina AVG Beleid Cookies.

Wijzigingen

Neptunus Arnhem kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.
Wij raden u daarom aan dit privacy statement  regelmatig te bekijken.


Vragen?

Bij vragen kunt u een email sturen aan: info@neptunus-arnhem.nl

Wilt u uw gegevens corrigeren, inzage in deze krijgen, of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Neptunus Arnhem?
Dan kunt u een email sturen aan: info@neptunus-arnhem.nl.